900грн/1 час, 770 грн/час ( от 2х-3х часов), 700грн/час (от 4х-5ти часов)